تازه های نشر

پیام مشاور ۲۴۳

پیام مشاور ۲۴۳

ماهنامه پیام مشاور (شماره ۲۴۳ - فروردین ماه ۱۴۰۱) منتشر شد.

کتاب راهنمای ازدواج

کتاب راهنمای ازدواج

*کتاب راهنمای ازدواج *     ویژه مطالعه دانشجویان ،دانشگاهیان  و جوانان سراسر کشور

همدلی(قسمت چهارم)

همدلی(قسمت چهارم)

همدلی(قسمت چهارم) کارشناس: دکتر مسعود شریف زاده؛ دانشجوی دکتری روان شناسی تخصصی و درمانگر هیجان مدار مدت ویدئو: ۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه