شعبه مرکز مشاوره پردیس کاسپین (چوکا)

شعبه مرکز مشاوره پردیس کاسپین (چوکا)

 

برنامه حضور کارشناسان مرکز مشاوره شعبه پردیس کاسپین سال تحصیلی ۹۷- ۹۸

مسئول شعبه مریم آخته شماره تماس: ۰۱۳۴۴۶۰۸۵۵۷

 

روز

مشاور و روانشناس

ساعت حضور

مکان حضور

شنبه

آقای داریوش هدایتی

۸-۱۳

مرکز مشاوره دانشکده

یکشنبه

آقای داریوش هدایتی

۱۱-۲۰

مرکز مشاوره دانشکده خوابگاه برادران

دوشنبه

آقای داریوش هدایتی

۱۳-۱۶

مرکز مشاوره دانشکده

سه شنبه

خانم دکتر مریم آخته

۸-۱۶

مرکز مشاوره دانشکده

چهارشنبه

آقای داریوش هدایتی

۱۳-۱۸

مرکز مشاوره دانشکده خوابگاه برادران

پنج شنبه

خانم دکتر مریم آخته

۱۳-۱۸

(یک هفته در میان)

مرکز مشاوره دانشکده خوابگاه خواهران