شعبه کوی دختران (چمران)

 

برنامه حضورکارشناسان مرکز مشاوره شعبه چمران سال تحصیلی ۹۷-۹۸

مسئول شعبه: خانم جمشید نژاد شماره تماس: ۸۸۰۶۳۵۳۱

 

پذیرش

مددکار

روانپزشک

روانشناس و مشاور

مسئول‌ومشاور

روز

خانم راستکردار

خانم اسدی

 

خانم ملکی

خانم دکتر عسکری

خانم جمشید نژاد

شنبه

خانم راستکردار

خانم اسدی

خانم بامدی

خانم دکتر سیفی مقدم

خانم دکتر یوسفی

خانم قندی

خانم جمشید نژاد

یکشنبه

خانم راستکردار

خانم اسدی

خانم بامدی

 

خانم دکترصمدزاده

خانم کدخدایی

خانم قندی

خانم جمشید نژاد

دوشنبه

خانم راستکردار

خانم اسدی

خانم دکتر فرشچی

خانم دکتر عسکری

خانم کدخدایی

خانم جمشید نژاد

سه شنبه

خانم راستکردار

خانم بامدی

 

 

خانم ملکی

خانم دکتریوسفی

خانم دکتر پاکنژاد

خانم جمشید نژاد

چهارشنبه

خانم راستکردار

خانم اسدی

 

خانم دکتر صمدزاده

خانم کدخدایی

خانم دکتریوسفی

 

پنجشنبه